O PŮVODU A OPRAVDOVÉM VÝZNAMU VELIKONOC

O PŮVODU A OPRAVDOVÉM VÝZNAMU VELIKONOC 🐣.. Velikonoce jsou podle křesťanské tradice oslavou Smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. Ve skutečnosti jde o rekonstrukci odvěkého archetypálního příběhu o smrti Mužského principu a jeho zázračném znovuzrození a vzkříšení skrze Ženský princip.

Tento příběh je tak starý jako příběh z dob Sumeřanů, kde Bohyně Innana sestoupí do podsvětí, aby zachránila svého smrtelného muže a přivedla ho zpět k Životu, nebo z dob Egypťanů, kde Bohyně Isis poskládá roztroušené údy svého zavražděného manžela Osirise a počne s ním zázračné dítě jménem Horus, skrze kterého se znovuzrodí mužský princip Duchovního Válečníka.
Jak se tento starověký příběh stal hlavní součástí oslav Křesťanského roku?
V případě křesťanského příběhu šlo skutečně o mužský a ženský princip zosobněný Jeshuou a Marií Magdalénou. Přišli na Zem jako Avataři a zaseli v západním světě semínka Nového Vědomí, které nazýváme Kristovo Vědomí. Stalo se tak díky práci a učení obou z nich v Izraeli a později Máří Magdalény ve Francii. Semínka Kristova Světla, která v současnosti vzkvétají, byla zaseta před 2000 lety.
Takže, jak se Velikonoce, vajíčka a zajíci pomíchaly s příchodem Kristova Světla? Velikonoce (Easter) nesou podobu jména Bohyně Ostary (Astarte), což je jen další podoba jména Innana, která byla oslavovaná jako Bohyně Plodnosti a Tvořivosti. Vajíčka a králík (zajíc) jsou jasné symboly plodnosti a byli připojeni k příběhu katolickou církví tak, jak je převzala od pohanských kmenů v Evropě ve jménu křesťanství. Katolická církev spojila pohanské obrazy, modly a symboly s novým učením. A tak se pradávné oslavy plodnosti propojily s příběhem o smrti Krista a s procesem Vzestupu.
Vzestup je schopnost posunout se za hranice duality Třetí Dimenze – do nádherného proudu Lásky a Zázraků Vyššího Vědomí Páté Dimenze.
Toto učili Kristovy Avataři spolu se zaměřením na Srdce, Bezpodmínečnou Lásku a Jednotu všech věcí. Zdá se tedy příhodné, že se toto starověké učení o vykoupení a spáse Válečníka skrze Bohyni stalo součástí příběhu o Vzestupu a máme si to uvědomit právě v této době. Všechno má svůj účel a důvod!
V případě Jeshui a Marie Magdaleny, po smrti Jeshui ve Svaté Zemi, to byla Marie Magdalena jako Ženská podstata, která nesla Semínka Světla do Francie a pečovala o Kristovo Vědomí v západním světě, dokud nenastal ten pravý čas pro „Druhý příchod Krista“ nebo „Vzestup“ Lidstva na úroveň Páté Dimenze, neboli Kristova Vědomí. „Dítě“, které se narodilo z jejich Posvátného Partnerství, bylo symbolické dítě – Nové Vědomí Země – které mělo pozvednout Lidstvo do Páté Dimenze po dlouhém období Temnoty.
Čas Velikonoc je také časem projevu vděčnosti za život Jeshui jakožto Mužské Kristovské energie, která přinesla Semínka Světla. Ale je to také čas oslavit život Marie Magdalény jakožto Ženské Kristovské energie, která vzala tato semínka do Evropy, kde o ně bylo pečováno těmi, kteří nesli toto Světlo ve své DNA a zajistili, aby se v pravý čas zrodilo „Dítě Světla“ do Srdcí Lidstva a aby mocné energie „Konce Času“ tohoto cyklu zajistily, že se toto „Dítě“ – Nové Vědomí Lidstva – zrodí jako Nové Vědomí Lásky a Jednoty.
Podstata velikonočního času a příběh Kristovské energie se dá také shrnout původním americkým výrazem – „Pravé Partnerství“, nebo jak sama říkám „Posvátné Partnerství“. To je, když energie plynou v dokonalé Harmonii a Souladu s Božskou Vyšší vůlí a vytváří tak Božskou Harmonii a Radost. A v našich životech na Zemi jde hlavně o Vztahy a Partnerství! Naše životy a naše tvořivost je spojená s naší schopností spolupracovat a tvořit spolu s ostatními.
Plně vstoupit do Páté Dimenze znamená přivést tyto Vztahy do Pravé Rovnováhy a vytvořit Posvátný Vztah a „Posvátné Partnerství“.
V minulosti jsem hodně pracovala s energií Dvojplamene (angl. „Twin Flame“), což je další způsob jak popsat sílu Posvátného Vztahu nebo Spojení mezi Duchovními Partnery (Partnerství Duše), kteří v sobě i v partnerství ztělesňují Mužský a Ženský princip.
Z důvodu neprojeveného poznání vznikla spousta nedorozumění a pokřivení ve způsobu, jakým lidé tato partnerství vnímali.
Za prvé, mnoho lídí se mylně domnívalo, že vztah s Dvojplamenem má být romantický vztah, který končí svatbou a rodičovstvím a bude šťastný až na věky přesně podle typického maloměšťáckého rodinného obrázku naší pop kultury. Tak je to pravděpodobně proto, že naše kultura je tak zakořeněná v typickém ekonomickém rodinném modelu, že lidé těžko nacházejí pochopení pro vztahy, které překračují tyto parametry. Celá myšlenka „rodiny“ je záležitostí „rodičovské smlouvy“ mezi těmi, kteří chtějí mít děti a dušemi, které se skrze ně touží inkarnovat, a to není součástí energie Dvojplamene nebo Posvátného Spojení.
Účelem Posvátného Spojení je ztělesnění Mužského a Ženského principu jako přímého zrcadlení Jednoty Božských Energií ve Zdroji. To vytváří ohromné pole Tvořivé Síly, která vyjadřuje Božskou Lásku a může velmi rychle přivést k propojení s Bohem v sobě, ke znovuzrození….
🐣 KRÁSNÉ SVÁTKY ZNOVUZROZENÍ VŠEM 🐣